• Vårt tilbud

  Krisesenter er et heldøgns gratis lavterskel tilbud til kvinner, menn og barn.

Det finnes forskjellige former for vold

Hva er vold?

Det er ikke alltid tydelig for noen at man lever i et liv med vold. Hvis man opplever at den du lever sammen med får deg til å føle deg redd, eller kanskje du må gjøre ting du ikke vil, eller du blir hindret i å leve livet slik du ønsker er det også vold. Selv om det ikke etterlater synlige merker. Når vold utøves i nære relasjoner byr dette på noen helt spesielle utfordringer. Det er vanskelig å bryte ut av dette forholdet fordi man er jo glad i den som utøver vold. Vold ødelegger kjærligheten og frarøver barn en trygg oppvekst.

Forskjellige former for vold

Fysisk vold
Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, men også handlinger som fysisk hinder den andres bevegelsesfrihet. Eksempler på fysisk vold er: Slå, sparke, gi juling, ta kvelertak, riste, klype, klore, bite, lugge, vri armen, holde fast eller dytte.

Psykisk vold
Psykisk vold er ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer den andre. Eksempler på psykisk vold er: Direkte eller indirekte trusler, latterliggjøring, kalle stygge ting, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem den kan være sammen med, utagerende sjalusi, ignorere den andres følelser.

Materiell vold
Materiell vold er handlinger som er rettet mot gjenstander eller inventar. Materiell vold er skremmende i seg selv. Eksempler på materiell vold er: slå i stykker møbler, vegger, dører, gjenstander, ødeleggelser.

Seksualisert vold
Seksualisert vold er handlinger rettet mot en annens person seksualitet. Eksempler på dette er: Seksuell trakassering, presse og tvinge den andre til seksuelle handlinger, voldtekt, seksualisert tortur.

Latent vold
Mens den som utøver vold opplever volden som enkeltstående hendelser, forteller den utsatte at volden er med dem hele tiden, i kraft av dens mulighet og dermed styre alt den utsatte gjør og atferden blir dermed strategisk for å unngå ny vold.

Vold i oppdragelsesøyemed
Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.

Digital vold
Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett.

Omsorgssvikt
Omsorgssvikt er en vedvarende manglende evne eller vilje hos omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov.

Tvangsekteskap
Innebærer at en gjennom vold eller frihetsberøvelse eller psykisk press må inngå inn i et ekteskap, og som er mot sin vilje.

Økonomisk vold
Økonomisk vold er å forhindre en person i å ha rådighet over egen økonomi, nekte adgang til egen eller felles bankkonto. Forhindre i å ha en inntekt, press til å være avhengig av andre. Tvinge til å underskrive på lån eller endre testamente.

(kilde: atv-stiftelsen.no, dinutvei.no)

Hjelp fra Krisesenteret

Hva vi gjør

 • Dagsamtaler/støttesamtaler
  Vi tilbyr dagsamtaler til de som ikke trenger å bo på senteret men har behov for å snakke med noen som lytter og forstår. De som har dagsamtaler får samme hjelp som de som bor på senteret. Tilbudet gjelder også for de som trenger oppfølgingssamtaler etter at de har flyttet ut av senteret.
 • Motiverende Intervju
  Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til.
 • Circle of Security (COS-P)
  Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS-P), trygghetssirkelen, gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva som kan gjøres for å møte barnas behovene bedre.
 • International Child Development Programme (ICDP)
  Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

  Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine (bufdir).

Det landsdekkende tilbudet

Rosa

ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse.
ROSA ble opprettet 1. januar 2005

Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel. Vi tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål. Vi tilbyr trygge oppholdssteder på krisesentrene i hele Norge. I den perioden bor personen i regi av ROSA, de får tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter.

© 2024 Kopirett - Kongsberg Krisesenter | Design og hosting levert av Akari AS